Tedonal® logo
Početna     Uputstvo     Mišljenje     Ispitivanja     Preuzimanje     Kontakt
 

REZULTATI KLINIČKIH ISPITIVANJA

 
Klinička ispitivanja Tedonal® antireumatske masti su obavljena u dve institucije: u Kliničko bolničkom centru Zemun-Služba za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju, kao i u Specijalnoj ortopedsko-hirurškoj bolnici "Banjica" u Beogradu.
 
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUN
 
Izbor bolesnika je obavljen u redovnom ambulantnom radu od strane ordinirajućeg lekara. Svaki bolesnik je pre uključivanja u ispitivanje klinički obrađen i postavljena je dijagnoza bolesti. U ispitivanje je uključeno 60 bolesnika, a lečenje je završilo 57. Tri bolesnika nisu ispoštovala program ispitivanja, pa su isključeni iz završne obrade podataka. Starosna dob bolesnika kretala se između 31 i 68 godina. Bilo je 9 muškaraca i 48 žena. Prema strukturi delatnosti bilo je 8 radnika, 13 službenika, 15 penzionera i 20 zdravstvenih radnika (3 lekara, 6 fizioterapeuta i 11 medicinskih sestara). Prema vrsti oboljenja bolesnici su bili svrstani u sledeće grupe:
 
1. Syndroma cervicalae: 15 bolesnika (osnovni patološki supstrat degenerativne promene vratne kičme, sa i bez radikularne simptomatologije);
2. Syndroma lumbale: 24 bolesnika (osnovni patološki supstrat degenerativne promene lumbalne kičme, sa i bez radikularne simptomatologije);
3. Arthrosis genus: 14 bolesnika (sa i bez sekundarne sinoviske reakcije);
4. Ekstraartikularni reumatizam: 6 bolesnika (Myofibrositis paravertebralis i Periarthritis scapulohumeralis);
5. Distorsio tallocruralis: 2 bolesnika.
 
Tedonal® antireumatska mast je aplikovana 14 dana uzastopno, svako veče pre spavanja. Kontrolni pregledi su obavljeni posle 3, 10 i 14 dana, kada je verifikovano subjektivno stanje sa neželjenim dejstvima i objektivan klinički nalaz. Vršeno je ocenjivanje od strane bolesnika i lekara gradacijom od tri stepena: Poboljšanje, značajno poboljšanje, stanje bez izmene. Na kraju lečenja je izvedena završna ocena iz ocene pacijenata i lekara. Sumirajući završne ocene došli smo do sledećih pokazatelja:
 
- Kod 48 bolesnika (84.2%) postignuto je značajno poboljšanje;
- Kod 5 bolesnika poboljšanje (8.77%);
- Kod 4 bolesnika (7%) nije bilo efekta u lečenju.
 
Neželjenih pojava tokom lečenja kod bolesnika nije bilo. U zaključku se može reći da Tedonal® antireumatska mast kao pomoćno lekovito sredstvo u oko 93% bolesnika ima značajno lokalno antireumatsko delovanje i to kod sledećih grupa bolesnika: degenerativna oboljenja kičmenog stuba sa pratećim sindromima, degenerativna oboljenja zglobova, vanzglobni reumatizam i distorzija zglobova. Jednostavna primena, prijatan lokalni osećaj uz navedenu efikasnost daju Tedonal® antireumatskoj masti dobru preporuku za primenu kod navedenih grupa bolesnika.
 
Preuzmite kliničko ispitivanje obavljeno na KBC Zemun (PDF 237 KB)
 
SPECIJALNA ORTOPEDSKO HIRURŠKA BOLNICA "BANJICA"
 
Cilj ispitivanja je bila provera efikasnosti Tedonal® antireumatske masti u neoperativnom lečenju pacijenata obolelih od određenih bolnih sindroma i degenerativnih oboljenja lokomotornog aparata, kao i utvrđivanje eventualnih neželjenih dejstava ovog sredstva.
 
Bolesnici su podeljeni u pet grupa u zavisnosti od ortopedskog oboljenja: gonartoza, lumbalni sindrom, cervikalni sindrom, M. Sudeck i osteoporoza. Subjektivne tegobe i objektivni nalaz su rangirani tako da je normalan nalaz označavan sa 0, a svaki veći broj označava veće tegobe ili funkcionalno oštećenje.
 
Eksperimentalnu grupu za svako od ovih oboljenja činilo je po 10 bolesnika. Fizikalna terapija je sprovođena po protokolu odgovarajućem za određeno oboljenje, Tedonal® antireumatska mast je prvi put aplikovana u ambulanti, a pacijenti su obučavani da je kasnije sami aplikuju.
 
Kontrolnu grupu za odgovarajuće bolesti je činilo po 10 bolesnika, ranije lečenih samo fizikalnom terapijom, čije su istorije izdvojene iz bolničke arhive metodom slučajnog izbora. Jedini kriterijum je bio da u dokumentaciji postoje podaci potrebni za analizu.
 
Kontrole su obavljene posle sedam, četrnaest i dvadeset osam dana od početka lečenja.
 
Ispitivanjem je obuhvaćeno 86 bolesnika, od toga 50 u eksperimentalnoj grupi, a 36 u kontrolnoj. Prosečna starost bolesnika je bila 49,6 godina. Bilo je 30 muškaraca i 56 žena. Prosečno trajanje tegoba, do početka lečenja kretalo se od mesec dana do 20 godina. Ispitivanjem je obuhvaćeno 18 domaćica, 22 penzionera, 5 zdravstvenih radnika, 23 službenika, 7 poljoprivrednika i 11 ostalih.
 
Stanje je poboljšano kod 90,8% ispitivanih bolesnika. Od ovog broja, znatno poboljšanje je konstatovano kod 86,3% bolesnika. Osim lokalne kožne iritacije kod 10 bolesnika, koja se manifestovala crvenilom, nisu zapažena druga neželjena dejstva tokom tretmana preparatom.
 
Primena Tedonal® antireumatske masti kao adjuvantnog sredstva uz klasičnu fizikalnu terapiju, pokazala je zadovoljavajuće rezultate u smanjenju bola i otoka kolena, smanjenju bola i povećanju obima pokreta cervikalnog i lumbalnog segmenta.
 
Preuzmite kliničko ispitivanje obavljeno na SOH bolnica "Banjica" (PDF 515 KB)
 
Autorska prava © 2024 Lotos d.o.o. Sva prava zadržana.